Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand. Dette gjelder både i og utenfor rettergang. Fri rettshjelp er advokatbistand som er subsidiert av staten. Formålet er å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi. Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr etter rettshjelploven. Men gis ikke i saker om idømming og fullbyrding av straff. Rettshjelploven suppleres av straffeprosessloven. Denne inneholder regler om forsvareroppnevning og bistandsadvokat på det offentliges bekostning.