Denne informasjonssiden informerer generelt om kriseledelse i Marker kommune og vil bli benyttet for informasjon ut til innbyggerne ved en øvelse for kriseledelsen eller ved en reell krisehåndtering.

Den nasjonale hovedsiden for beredskap og sikkerhet behandler dette tema bredt og går også inn på sikkerhetsaspekter for huseier. Den nasjonale siden ligger under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Hva menes med en krise?
Definisjon av krise: ”Ulykke eller hendelse som går utover det linjeorganisasjonen normalt kan takle”. Dvs. en ekstraordinær organisering kalt kriseledelsen tiltrer ved en eventuell krise.

Beredskap i Marker kommune
Kommunens kriseledelse består av faste medlemmer fra organisasjonen som tiltrer når det er en krise. Kriseledelsen har i samarbeid med fylkesmannen og politiet utarbeidet

Dersom det oppstår en krise med spesielt behov for å informere blir viktige opplysninger lagt ut på denne siden. Ellers kan du her finne generell informasjon som kan ha betydning for beredskap og sikkerhet.

Marker kommune har beredskapsplaner og faste ordninger for å håndtere forskjellige uønskede situasjoner. I en alvorlig krisesituasjon vil kommunens kriseledelse rasktest mulig iverksette nødvendige tiltak og utnytte kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning, miljø og materielle verdier. Målet er å begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad for mennesker, miljø og økonomi.

Kommunens beredskapsplaner inneholder konkrete tiltak for mange forskjellige situasjoner. Der vi vet at det er nødvendig med flere ressurser enn det vi selv kontrollerer, deltar vi i felles ordninger.

Selv om Marker kommune informerer i krisetilfeller, vil det i de fleste akuttsituasjoner være Politiet som har kommandoen og Politiet vil derfor være en vesentlig aktør når det skal informeres.
 
 
Lenker;