Det er nylig skrevet kontrakt for levering av bredbånd i fire områder gjennom Nkom midler nord for Ørje på begge sider av Rødenesjøen. Merket som rødt på kartet. Dette skal leveres til sommeren 2021. Noen vil få dette levert i en grendelagsmodell som betyr litt dugnad. Men dette vil utbygger informere mer om når det nærmer seg oppstart.

I syd-vest ved Øymarksjøen skal det legges ut en anbudskonkurranse med Nkom støtte straks over nyttår. Merket med sort på kartet. Det er fylkeskommunen som håndterer dette i en fellesutlysning. Vil anta at dette også blir i løpet av sommeren 2021.

Kartet er ikke nøyaktig tegnet og det kan være enkelte utenfor eller innenfor.
Områder merket blått og kanskje noe utenfor, er uavklarte områder som ikke har noen konkret plan. Unntaket er rundt Buer kroken som har dannet grendelag og skal bygge ut til sommeren.

Kommunen har ikke noen egen koordinator som jobber med slike bredbånds prosjekter, men vil stille opp så langt det er mulig. Det er bare å ta kontakt ved behov.

Vi anbefaler at de utenfor planlagt utbygging selv tar initiativ til å danne et grendelag som gjør en innsats for å komme raskt i gang. Typisk arbeid vil være å finne naturlige avgrensninger for laget, adresselister, mulige traseer for kabel, avklare med grunneiere om tillatelse til å legge kabel over deres eiendom.
Med dette grunnlaget er mye tid spart for en utbygger og man kan kalle inn til møte med dem for å finne løsning og kostnader på prosjektet. Det kan være egen innsats og/eller man leier inn folk/maskiner til å utføre deler av arbeidet.

Nå som det skal bygges ut i området og stamnett legges vil det være kort veg for at nærliggende områder også kan koble seg til gjennom grendelag.